Traphaco: Thành công từ đổi mới quản trị và đổi mới công nghệ

Traphaco đã xây dựng, triển khai thành công hệ thống quản trị doanh nghiệp hiệu quả, áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành doanh nghiệp như: Hệ thống phân phối (DMS) trong quản lý bán hàng, Hệ thống giám sát độc lập (TNS), áp dụng […]