Quản lý lịch trình của nhân viên

S-sale, ứng dụng quản lý lịch trình của nhân viên, chứa đựng tính năng định vị cá nhân, giám sát cá nhân trong khoảng thời gian được bạn mặc định sẵn. Với tính năng này vừa khiến bạn an tâm vừa nâng cao ý thức tự giác của nhân viên hơn.