Traphaco: Thành công từ đổi mới quản trị và đổi mới công nghệ

Traphaco đã xây dựng, triển khai thành công hệ thống quản trị doanh nghiệp hiệu quả, áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành doanh nghiệp như: Hệ thống phân phối (DMS) trong quản lý bán hàng, Hệ thống giám sát độc lập (TNS), áp dụng […]

Giải pháp tăng năng suất lao động Việt Nam

Tiến sĩ Trần Đình Thiên khẳng định, “Doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp Nhà nước rất cần, rất quan trọng nhưng trụ cột nền kinh tế phải là doanh nghiệp tư nhân. Doanh nghiệp tư nhân với tầm nhìn xa, năng động, áp dụng công nghệ, phát triển theo chiều sâu… phải là trụ cột”.